ESG, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny

Zrównoważony rozwój to dziś nie tylko pięknie brzmiące hasło marketingowe, ale też realna potrzeba. ESG jest zbiorem czynników, na podstawie których można ocenić działalność danego przedsiębiorstwa. Czym jest i jaki ma związek ze zdrowiem psychicznym?

Czym jest ESG?

ESG to skrót od angielskich słów: environmental, social and corporate governance, które możemy tłumaczyć jako środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Jest to rozwiniecie strategii CRS (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialność biznesu. To stosowany od lat element strategii marketingowej firm. Pozwala budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji odpowiedzialnej, nienastawionej jedynie na zysk za wszelką cenę. ESG oznacza zbiór działań, jakie dane przedsiębiorstwo podejmuje w obszarze środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Te wszystkie czynniki razem wspierają zrównoważony rozwój, który powinien się znajdować w centrum strategii biznesowej.

Filary ESG – environmental, social and corporate governance

Jakie działania kryją się pod wymienionymi wyżej elementami ESG? Mówiąc o ochronie środowiska, nie sposób pominąć kwestii zużycia energii, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń, testowania produktów na zwierzętach czy stosowania się do rządowych regulacji dotyczących środowiska.

Kryteria społeczne związane z są z relacjami biznesowymi wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Obejmują one m.in. poszanowanie praw człowieka oraz propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników, bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną. Firma powinna także inwestować w kapitał ludzki, np. organizując szkolenia, i zachęcać pracowników do działalności wolontariackiej. Nie mniej ważne jest również wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów i dbanie o relacje z lokalną społecznością.

Jeśli zaś chodzi o ład korporacyjny, to istotne są tu kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami akcjonariuszy, wynagrodzeniami czy korupcją.

ESG – jak wpływa na firmę?

ESG to ważne narzędzie w rękach przedsiębiorstwa. To właśnie od niego zależy pojawienie się wielu nowych inwestycji, które mogą zostać sfinansowane przez inwestorów. Natomiast działania niezgodne z ideą environmental, social and corporate governance mogą doprowadzić do spadku zaufania do firmy nie tylko ze strony klientów czy akcjonariuszy, ale również samych pracowników. Dyskryminacja w miejscu pracy, emisja szkodliwych gazów do środowiska czy finansowanie kampanii politycznych z firmowego budżetu to tylko niektóre przykłady praktyk, które budzą spore kontrowersje wśród różnych środowisk i nadwyrężające reputację firmy.

Wzrost znaczenia zdrowia psychicznego w ESG

W obliczu narastającego kryzysu zdrowia psychicznego, inwestorzy środowiskowi, społeczni i rządowi zaczęli uważnie analizować wysiłki pracodawców w celu rozwiązania tej sytuacji. W ramach szerszego skupienia się na społecznym wymiarze ESG zainteresowanie wsparciem pracowników, które wcześniej ograniczały się do kwestii środowiskowych i pozytywnych praktyk w zarządzaniu, rozszerzone zostało o obszar dobrostanu psychicznego. Szczególnie istotnym obszarem włączanym do ESG jest wsparcie terapeuty, psychologa czy psychiatry – mindfulness, owocowe czwartki i nauka oddychania nie wystarczą . Działania coraz częściej wykraczają poza wsparcie pracownika a kierowane są do rodziny.